Convocations‎ > ‎

June 2013

posted Nov 26, 2013, 10:07 PM by Mary Grace dela Cruz

  
  
ARAW NG KALAYAAN. Buwanng Mayo pagkatapos ng Brigada Eskwela ang mga guro ay nagsabit nang mga bandilang Pilipinas bilang pagtugon sa isang buwang pag-gunita ng  “ArawngKalayan”. Ginanap ang isang maikling palatuntunan noong ika-28 ng buwangng Hunyo. Ito ay sinimulan sa isang panalangin sa pangunguna ni Gng. Allen Jane P. Macalinao, guro sa kindergarten na sinundan ng pag -awitng pambansang awit sa pagkumpas ni Gng. Connie M. Andrade. Isang pagbati naman mula sa aming butihing punong-guro na si Gng. Zenaida C. San Pedro. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagdiriwang ng “Araw ng Kalayan” ganundin naman ang Kaarawan ng ating pambansang bayani. Nagpamalas muna ng isang pamukaw siglang-sayaw ang mga bata mula sa ikalimang baitang, sinundan ng mga batamula sa  kinder na nagpahanga sa ahat dahil sa galing nila sa pagtula. Isang tula rin mula sa ikalawangbaitangnapinangunahannamanngbatangsiAriszon Reyes na may pinamagatang “Sa akingkababata”naisinulatni Gat Jose Rizal. Maramihangpagtulanamanangipinarinigngmgabatamulasaikatlongbaitang . Angbaitangapatnaman ay kumantangisangmakabayangawitingpinamagatang “PilipinaskongMahal”sapangungunani Camille Kasandra Beltran. NagkaroonngpagsasabitsamgabatangnaginghuwaransabawatbaitangparasabuwanngHunyo. Sahulinamanangmgabatamulasaikaanimnabaitangay nagpamalas din ngkanilanggalingsapagsayaw. Nakatutuwangpanoorinangmgabatangitomulasaibat-ibangbaitangnatunaynanagpapakitangkanilangtalento.Ipagmalakianggalingbilangisangbatang Pilipino.
Comments